English version:

Popis: Popis: image004

O předcích

 

 zemského a říšského mladočeského poslance JUDr. Eduarda Brzoráda.

 

Děje rodů von Herites, von Krziwanek, Delorme a Brzorád.

 

 

Od roku 2002 sepisuje Jan Steinbauer.

 

Hlavní strana

Familie von Herites

Familie von Krziwanek

Familie Delorme

Familie Brzorád

 

Rodokmeny

Dodatky

 

E-mail pro Vaše komentáře a doplnění:

Opredcich@seznam.cz

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

Poznámka k internetové verzi

 

Celá práce byla vydána tiskem vlastním malým nákladem na jaře roku 2009 a je i s přiloženým bonusem v podobě přiložených pdf kopií rodinné korespondence na CD k dispozici v prezenčním fondu Národní Knihovny v Praze.[1] I nadále se však vynořují nová doplnění, která se chci pokusit alespoň výročně k práci připojovat. Tato najdete na samostatné stránce “Dodatky“, odkud jsou postupně zapracovávána do textu. Za nejrozličnější doplnění, opravy a poznámky zaslané na můj e-mail opredcich@seznam.cz budu velmi vděčný.

 

Roku 2017 byla celá práce za spolupráce s Mary Petersen přeložena do angličtiny a v této verzi je dostupná na On the Ancestors, či proklikem anglické vlaječky v pravé horním rohu stránky. Práce je citována řadou diplomových a disertačních prací[2], monografií[3], odborných článků[4] či slovníků[5]. Od roku 2021 jsou stránky pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR jako zdroj s kulturní, vědeckou či historickou hodnotou, který má originální a unikátní obsah a dlouhodobou badatelskou hodnotu.

 

 

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

Slova úvodem

Záminek pro rodopisnou práci by mohlo být více. Zveme-li zde k setkání se světem čtyř rodů, předků horlivého národovce a radikálního politika konce 19. století Brzoráda, mohli bychom čtenáře například lákat na obrazy a zmínky o celá staletí trvajícím úsilí zlepšit v úctě k Bohu, králi a soukromému vlastnictví postavení potomstva. Tyto vlastně s ústřední postavou poněkud kontrastují. Vyrvat času jména, události a data již dávno zapomenutá však přináší nečekanou radost samo o sobě a projekt se tak autorovi postupně stal pravou labour of love, ač tento pojem si v češtině zatím své místo patrně nenašel.  Přiznejme proto zároveň, že vymezení práce – sledování rodů předků právě poslance Brzoráda – je vlastně spíše záminkou sebezáchovné povahy, která našemu výletu do historie dá pevnější trasu a především šanci, dorazit vůbec do cíle.

 

A ještě několik praktických poznámek. Protože autor není historik, snaží se vyhýbat historické interpretaci (u vědomí její nevymazatelnosti  - White H. 1992) a klást důraz na pečlivý sběr a třídění informací. Snahou nevychýlit významy je tak poznamenán i sloh celé práce, jejíž čtivost tak, přiznejme si, poněkud utrpěla. Rušivě může působit užívání německé i české podoby vlastních jmen. Autor však z různých důvodů na sjednocení rezignoval, a doufá, že výsledek tak možná alespoň lépe odráží dobovou jazykovou nevyhraněnost. Ponechány tak zůstaly například i různé podoby šlechtických titulů. Jmenujeme-li pro lepší orientaci jen zjednodušeně alespoň část hierarchie odspodu, pak například šlechtic/šlechtična ze Křivánků byli Edler/Edle von Krziwanek, rytíř z Komersů (dámy titul rytíř neužívaly, byly tak jen „z“ / „von“) byl Ritter von Komers, svobodný pán, jindy baron z Heritesu byl Baron, či Freiherr von Herites u dam pak ještě složitěji byla naše baronka, neprovdaná baronesa, Freiin, Baronin, či Baroness. Pro velké množství postav jsou v samostatné části připojeny schematické rodokmeny, které usnadní pochopení vzájemných rodových vazeb.

 

Práce je rozdělena do čtyř kapitol podle jednotlivých prarodičů politika JUDr. Eduarda Brzoráda. Pouť časem započneme u rodu babičky, rozené svobodné paní von Herites. Dědeček Krziwanek ji sice o baronský titul sňatkem připravil, ale sám se šlechticem později stal a uvidíme, že byl výjimečnou postavou stejně jako jeho děti. Druhá babička, rozená Delorme, byla údajně potomkem chudé hugenotské šlechty. Když si ji ovšem dědeček Brzorád na zámek lochkovského panství jako šestnáctiletou krásku bral za ženu, byla již ze skvěle situované pražské rodiny.

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

Ocenění

 

Michal Kamp, historik, ředitel Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě, autor publikací o dějinách na Havlíčkobrodsku: … Dovolte mi touto formou poděkovat za Vaší mravenčí práci na genealogii rodu Brzorádových, Křivánkových atd. Jsem rád, že se touto formou rozšiřují dostupné a přehledné informace o dějinách Havlíčkova Brodu a okolí. Já z Vašich textů nejednou čerpám a jsem nadšen za texty i odkazy. Elity brodského okresu mne delší dobu zajímají a máte úžasné stopy. Hodně zdaru ve Vaší práci. Alexandra Zoë Dostal, PhD Student of Art History, Columbia University: I found your website O předcích while researching my family history. I must commend you on your extraordinary website, I cannot believe the depth and breadth of your research which must have taken many years to pull together. The number of private archives and pieces of ephemera that you tracked down is remarkable. … Thank you for all of the work that you did and for making it public. Alois Buchta, kronikář a regionální badatel, autor publikace 160 let pošty v Křelovicích: … lituji, že jsem vám nemohl být více nápomocen v kompletaci vaší vynikající práce o předcích pana poslance Brzoráda. … je to úctyhodné a vysoce profesionálně provedené dílo. S tak důkladnou a detailní prací jsem se při své skromné badatelské činnosti ještě nikdy nesetkal. Jiří Bořecký, historik, autor publikací o dějinách obcí na Vysočině: … Vaše kniha je velmi pěkná, je tam vše jak náleží. Krom obsahu mne zaujaly zdařilé barevné přílohy – obrazy Křivánků atd.  Kateřina Vávrová, ředitelka základní školy, držitelka Zlatého Ámose: … neuvěřitelně nádherné stránky! Jen letmo jsme na ně s manželem jukli a žasli. Klobouk dolů, Vaše práce je úžasná, velice záslužná! Moc Vám za ni děkuji. Luboš Velek, historik, který se zabývá dějinami 19. století, mj. dějinami mladočeské strany: … Díky mému zájmu jsem již před lety objevil Váš web a doplnil jsem si z něj řadu dalších pro mě zajímavých údajů. … Chtěl bych Vám v této souvislosti poděkovat za Vaši pomoc a spolupráci. Matěj Stropnický, politik, herec, majitel zámku Osečany: … už po kolikáté jsem si se zájmem četl ve Vašem vyprávění o rodu Herites, resp. té části, která se týká větve Voithových. … Chtěl jsem ocenit Vaši práci, z níž jsem se dozvěděl řadu zajímavých detailů o obyvatelích zámku a obohatil jimi i naši prohlídku pro veřejnost …

 

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

Hlavní strana

Familie von Herites

Familie von Krziwanek

Familie Delorme

Familie Brzorád

 

Rodokmeny

Dodatky

 

Zvláštní přílohy:

Album rodiny Marie Brzorádové roz. von Krziwanek (1834-1898)

Album Voith-Herites von Sterbez

Jmenný rejstřík

Pátrání

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

E-mail pro Vaše komentáře a doplnění:

Opredcich@seznam.cz

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

Bibliografická citace webu dle ČSN zde:[6]

 

 

 

 

 

This project by Jan Steinbauer is licensed under CC BY-ND 4.0[1]

Údaje pro bibliografickou citaci dle ČSN ISO 690:2011 pro web:

STEINBAUER, Jan. O předcích zemského a říšského mladočeského poslance JUDr. Eduarda Brzoráda. Děje rodů von Herites, von Krziwanek, Delorme a Brzorád. [online]. [cit. dd.mm.yyyy]. Dostupné z www.opredcich.cz

Údaje pro bibliografickou citaci dle ČSN ISO 690:2011 pro knihu:

STEINBAUER, Jan. O předcích zemského a říšského mladočeského poslance JUDr. Eduarda Brzoráda: Děje rodů von Herites, von Krziwanek, Delorme a Brzorád.  Praha: vlastním nákladem, 2009. 298 s. (signatura Národní Knihovny v Praze: 54 H 292464)

 

[2]

TVRDÝ Petr: Josefa Menšíková a občanská společnost Německého Brodu druhé poloviny devatenáctého století, Praha 2015. Diplomová práce. FF UK, 2015;

MIKULÁŠOVÁ Ludmila: Johann Anton Koželuch (1738-1814) – Život a dílo.Praha 2014. Disertační práce. FF UK

DVOULETÝ D. Vojtěch: Život a dílo JUDr. Hynka Dostála, Olomouc 2010. Diplomová práce. TF PU

MAŇÁKOVÁ, Barbora: Měšťanské elity v Horažďovicích v raném novověku, Plzeň 2017. Diplomová práce. PF ZČU

[3]

KALINOVÁ Gabriela: Podnikatelé a živnostníci na Malostranském hřbitově. Praha 2015

LEHNEROVÁ Alena: Svobodní zednáři pohřbení na Malostranském hřbitově, Praha 2019

HAVLÍČEK Karel: Korespondence I (1831–1842). Ed. R. Adam, F. Martínek, P. Píša, M. Pokorná, L. Rychnovská. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, ISBN 978-80-7422-474-4.

KALOUSEK, Josef et al. Deníky Josefa Kalouska. Vydání první. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2016

[4]

VANĚČKOVÁ, Jana: Krajský hejtman Ferdinand Voith svobodný pán von Sterbez, čestný občan Polné. In: Polensko : kulturněhistorický a vlastivědný sborník Polná : Klub Za historickou Polnou Roč. 23, č. 4 (2014), s. 1-5.

VOTOUPAL Igor: Archivní fond Rodinný archiv Brzorádů, Nymburk, 1778– 1872, Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí, ročník 8/2020, s. 99–110

CHMELÍK Otto: Chov merinových ovcí na thunovském panství Peruc na fotografiích Wilhelma Horna a v péči inspektora Antona Sünder-Mahlera, Historická fotografie: sborník pro prezentaci historické fotografie ve fondech a sbírkách České republiky. V Hradci Králové: Muzeum východních Čech, 2020

MAREŠ Jan: Hans-Joachim Häupler: Dopis do Českých Budějovic, Kohoutí Kříž : šumavské ozvěny [on-line] . Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, (dostupné online - přečteno 2021)

HRADOVÁ Barbora: Horažďovické elity – Budeciové, Gregorové a Heritesové in KILIÁN, Jan a kol. Horažďovice v raném novověku. Vydání první. České Budějovice: Bohumír Němec - Veduta, 2019. 287 stran, 8 stran obrazových příloh. ISBN 978-80-88030-44-7.

KAREŠ Martin: Český sládek Antonín Fingerhut (1775-1832), otec Vojty Náprstka in Genealogické a heraldické listy, ročník XLIV., číslo 2/2024, ISSN 1212-9631, str. 2-13

 

[5]

KUČERA Martin: Dostál Hynek: Biografický slovník českých zemí 13, Historický ústav AV ČR Praha 2010, s. 327

VAVŘÍNEK Karel: Almanach českých šlechtických a rytířských rodů., Brandýs nad Labem: Martin, 2010

Katalog - Soubor regionálních autorit Jihočeská Vědecká Knihovna v ČB:

https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_auth-0176407-Brzorad-Jan-18831970/ přečteno 2021

[6] Bibliografická citace dle ČSN ISO 690:2011: STEINBAUER, Jan. O předcích zemského a říšského mladočeského poslance JUDr. Eduarda Brzoráda. Děje rodů von Herites, von Krziwanek, Delorme a Brzorád. [online]. [cit. dd.mm.yyyy]. Dostupné z http://www.opredcich.cz